Medium wash 5 pocket denim shorts w/frayed hem
Medium wash 5 pocket denim shorts w/frayed hem
Medium wash 5 pocket denim shorts w/frayed hem
Medium wash 5 pocket denim shorts w/frayed hem
Medium wash 5 pocket denim shorts w/frayed hem

Medium wash 5 pocket denim shorts w/frayed hem

$ 29.00

Medium wash 5 pocket classic denim shorts with frayed bottom hem.